Combinatie van gepanten en anti-CGRP-antilichamen lijkt goed te worden verdragen bij migraine

december 2023 EHC 2023 Diede Smeets

De komst van de ‘calcitonine gene-related peptide’ (CGRP)-remmers was revolutionair in het therapeutische landschap van migraine. Hoewel meerdere soorten CGRP-remmers in de kliniek vaak gecombineerd worden, is tot op heden niet onderzocht welke invloed dit heeft op de veiligheid en verdraagzaamheid van de behandeling. Tijdens EHC 2023 presenteerde Taoufik Alsaadi, MD (American Center for Psychiatry and Neurology, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten) de resultaten van een studie naar de veiligheid van een combinatiebehandeling bestaande uit gepanten en monoklonale antilichamen (mAb’s) gericht tegen CGRP voor de behandeling van migraine.

Het doeleiwit CGRP (of zijn receptor) kan geremd worden met gepanten of mAb’s. Hoewel deze moleculen zich op hetzelfde doeleiwit richten, zijn er ook aanzienlijke verschillen. Gepanten zijn kleine moleculen, met een massa van 0,2-1 kilodalton, terwijl mAb’s grote moleculen zijn van ongeveer 150 kilodalton (IgG). Gepanten worden oraal ingenomen, terwijl de anti-CGRP-mAb’s intraveneus of subcutaan worden toegediend. Anti-CGRP-mAb’s worden ingezet voor de preventie van migraine terwijl gepanten ook gebruikt worden voor de behandeling van acute migraineaanvallen.

Studieopzet

In deze retrospectieve, ‘real-world’, exploratieve studie werden volwassen patiënten met chronische of episodische migraine geïncludeerd. Alle geïncludeerde patiënten waren behandeld met tenminste een anti-CGRP-mAb (erenumab, eptinezumab of galcanezumab). Patiëntgegevens werden geëxtraheerd uit elektronische patiëntendossiers en omvatten demografische kenmerken, migrainekenmerken, voorgeschreven geneesmiddelen en bijwerkingen. De veiligheid en verdraagzaamheid van de combinatiebehandeling werd beoordeeld op basis van de gedocumenteerde bijwerkingen.

Resultaten

In totaal werden 516 patiënten geïdentificeerd in de initiële screening, waarvan er 234 (gemiddelde leeftijd: 39 jaar; 80,8% vrouw) gepanten voorgeschreven kregen in aanvulling op behandeling met anti-CGRP-mAb’s (rimegepant: n=215; ubrogepant: n=19). Ongeveer de helft van de patiënten was gediagnosticeerd met episodische migraine (54,3%), terwijl de andere helft chronische migraine had (45,7%). Gedurende de studieperiode wisselden 11 patiënten van rimegepant naar ubrogepant, terwijl één patiënt van ubrogepant naar zolmitriptan wisselde vanwege zijn zorgverzekeraar. In totaal werden bij slechts 3 patiënten bijwerkingen gezien, welke mild en tijdelijk van aard waren en niet tot stopzetting van de behandeling leidden. Door 42 patiënten werd tenminste eenmaal van anti-CGRP-mAb gewisseld.

Conclusie

Uit deze retrospectieve, ‘real-world’, exploratieve studie is gebleken dat het combineren van mAb’s gericht tegen CGRP en gepanten goed verdragen wordt bij migraine. De langetermijneffecten van deze combinatietherapie zullen nader onderzocht moeten worden.

Referentie

Alsaadi T, et al. Safety and tolerability of combining CGRP monoclonal antibodies with Gepants in patients with migraine: a retrospective study. Gepresenteerd tijdens EHC 2023; abstract AL015.