Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 74-jarige man werd verwezen naar de polikliniek Neurologie van Ziekenhuis Rijnstate in verband met sinds 3 jaar dagelijks optredende, linkszijdige hoofdpijn. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldt een pneumosepsis met langdurige IC-opname, larynxcarcinoom, testisabces, diabetes mellitus type 2, atriumfibrilleren waarvoor hij apixaban gebruikt, myocardinfarct, perifeer arterieel vaatlijden, nicotine-abusus en hypothyreoïdie. De patiënt is 2 jaar tevoren reeds voor dezelfde klachten geanalyseerd. Destijds is een arteriitis temporalis uitgesloten door middel van een echo duplex en op basis van een lage bezinkingssnelheid, en toonde een CT-scan van de hersenen geen afwijkingen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(7):318–20)