Blootstelling aan formaldehyde op de werkvloer leidt tot cognitieve verslechtering

februari 2022 Preventie Marjolein Haakman-Groot

Het inademen van formaldehyde kan tot gezondheidsproblemen leiden, zoals irritatie aan de luchtwegen en contacteczeem. Eerder onderzoek toonde ook carcinogene effecten aan van formaldehyde. Dr. Noemie Lettelier en collega’s bestudeerden de invloed van blootstelling aan formaldehyde tijdens het werk op cognitieve achteruitgang.

Formaldehyde is een sterk geurend, kleurloos gas dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Vooral het inademen kan tot gezondheidsproblemen leiden, zoals irritatie aan de luchtwegen en contacteczeem.1 Eerder onderzoek toonde ook carcinogene effecten aan van formaldehyde, waarbij vooral meer gevallen van nasofaryngeale, sinonasale en longkanker werden gezien bij mensen die een lange tijd in de werkomgeving in aanraking zijn gekomen met formaldehyde.2 Bovendien werd hier een klein verhoogd risico op breintumoren gezien.

Tot dusver is geen onderzoek gedaan naar de invloed van formaldehyde op cognitie in de algehele populatie. Dr. Noemie Lettelier en collega’s trachtten hier verandering in te brengen en bestudeerden de invloed van blootstelling aan formaldehyde tijdens het werk op cognitieve achteruitgang.3

Relatie formaldehyde en cognitie onderzocht

In het Franse CONSTANCES-cohort werden 75.322 participanten opgenomen (mediane leeftijd: 58 jaar) waarvan 8% in hun professionele leven werd blootgesteld aan formaldehyde. Deelnemers ondergingen zeven cognitieve testen om de globale cognitieve functie, taalvaardigheid, executieve functies en het episodisch verbaal geheugen te kwantificeren.

Resultaten CONSTANCES-cohort

Na rekening te houden met leeftijd, geslacht, opleiding en verschillende werkgerelateerde variabelen (blootstelling aan oplosmiddel, inkomen, moeite-opbrengst-balans, nachtdiensten, repetitief werk, luidruchtig werk) bleken deelnemers die blootgesteld werden aan formaldehyde tijdens hun werk een grotere kans te hebben om cognitieve verslechtering te vertonen (aangepast relatief risico [aRR]: 1,17; 95%-BI: 1,11-1,23). Hierbij werd meer cognitieve verslechtering gezien op alle onderzochte domeinen bij deze participanten vergeleken met deelnemers die niet aan formaldehyde werden blootgesteld.

De onderzoekers rapporteerden dat een hogere blootstellingsduur en hogere cumulatieve blootstellingsindex-score waren geassocieerd met cognitieve verslechtering. Voor blootstellingsduur werd een dosis-responsrelatie gezien. Bij patiënten met recente blootstelling aan formaldehyde werd op alle cognitiedomeinen verslechtering gezien. Wanneer de blootstelling langere tijd terug was, was de cognitie minder verslechterd, maar de effecten van de formaldehyde werden niet volledig tenietgedaan. Vooral bij deelnemers die in het verleden in hoge mate blootgesteld waren aan het gas werd nog een sterke associatie gezien met cognitieve achteruitgang (voor de ‘digit symbol substitution test’ aRR: 1,23; 95%-BI: 1,11-1,36 bij hoge blootstelling in het verleden).

Conclusie

De onderzoekers concluderen uit deze bevindingen dat blootstelling aan formaldehyde op de werkvloer leidt tot cognitieve verslechtering op verschillende domeinen, in een relatief jonge populatie. Wanneer er veel tijd verstreken was sinds de blootstelling, was vermindering zichtbaar in de cognitieve afname; bij deelnemers die in het verleden sterk blootgesteld waren, bleef deze verslechtering echter aanwezig. Formaldehydeblootstelling lijkt daarom een negatief effect te hebben op de gezondheid van werknemers die hier lange tijd of in sterke mate aan worden blootgesteld.    

Referenties

  1. Waarzitwatin. Formaldehyde.
  2. Bosetti C, McLaughlin JK, Tarone RE, et al. Formaldehyde and cancer risk: a quantitative review of cohort studies through 2006. Annals of Oncology 2008;19:29-43.
  3. Letellier N, Gutierrez L-A, Pilorget C, et al. Association Between Occupational Exposure to Formaldehyde and Cognitive Impairment. Neurology 2022;98.