‘Real-world’-TRIUMPH-studie: profylaxe met galcanezumab geeft betere respons dan traditionele orale medicatie voor migrainepreventie

december 2023 EHC 2023 Marleen Huijsmans
Molecular model of antibody taking part in immune defense. Molecule of immunoglobulin, 3D illustration

Galcanezumab is geïndiceerd voor de profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben. Om de plaats van galcanezumab in het behandellandschap van migraine te bepalen, werd in de ‘real-world’-studie TRIUMPH de werkzaamheid van galcanezumab vergeleken met traditionele orale medicatie voor migrainepreventie (‘oral migraine preventive medications’, TOMP) gedurende een studieperiode van 2 jaar. Tijdens EHC 2023 werden door Maurice Vincent, PhD (Eli Lilly and Company, Indiana, VS) de 3-maandse interim-gegevens gepresenteerd van de TRIUMPH-studie.1,2

‘Calcitonin gene-related peptide’ monoclonale antilichamen (CGRP mAbs), waaronder galcanezumab, zijn effectief gebleken in de preventie van migraine. Het doel van de ‘real-world’-studie TRIUMPH is om meer inzicht te krijgen in de verandering in de ziektelast door migraine bij patiënten die starten of overstappen naar nieuwe preventieve medicatie (specifiek galcanezumab), andere CGRP mAbs, TOMP of botuline toxine A/B. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal maandelijkse migrainedagen, maar ook de patiënt-gerapporteerde uitkomsten met betrekking tot de ziektelast, de kwaliteit van leven en de algehele tevredenheid met de behandeling. In dit artikel worden de uitkomsten beschreven van de interim-analyse van het aantal migrainedagen in de galcanezumab- en TOMP-cohorten.

Studieopzet

In de lopende internationale, observationele, ‘real-world’-studie TRIUMPH werden patiënten geïncludeerd met ≥4 migrainedagen per maand in de 30 dagen voorafgaand aan het gebruik van galcanezumab of TOMP (bètablokkers, anti-epileptica, tricyclische antidepressiva, calciumkanaalblokkers en angiotensine II receptor antagonisten). De effectiviteit van de galcanezumab- of TOMP-behandeling werd beoordeeld als de vermindering van het aantal maandelijkse migrainedagen na 3 maanden ten opzichte van de start van de studie. Een respons werd gedefinieerd als een afname in het aantal migrainedagen van ≥30% bij chronische migraine (CM) en ≥50% bij episodische migraine (EM).

Resultaten

Bij aanvang van de studie werd bij de meeste patiënten de diagnose CM gesteld (72% in galcanezumabgroep en 60,1% in TOMP-groep).  Het gemiddelde aantal maandelijkse migrainedagen bij baseline was 14,4 (SD: 7,5) dagen in de galcanezumabgroep en 11,4 (SD: 6,4) dagen de TOMP-groep. Na 3 maanden rapporteerden de patiënten in de galcanezumab- en TOMP-cohorten een gemiddeld aantal maandelijkse migrainedagen van respectievelijk 8,2 (SD: 7,8) en 7,3 (SD: 5,8) dagen. Over het algemeen was het gewogen responspercentage voor galcanezumab significant hoger dan voor TOMP (45,8 vs. 34,1%; p<0,0001) en dit was het geval voor beide migrainesubtypen (CM: 44,3 vs. 36,9%; p=0,0127, EM: 49,7 vs. 29,1%; p<0,0001).

Conclusie

In de ‘real-world’-studie TRIUMPH werd de profylactische werkzaamheid van galcanezumab vergeleken met TOMP. De 3-maandse interim-resultaten lieten zien dat patiënten met migraine die startten op of overstapten naar galcanezumab na 3 maanden statistisch significant betere responspercentages vertoonden dan patiënten die TOMP gebruikten. De resultaten waren consistent bij zowel chronische als episodische migraine.

Referenties

  1. Vincent M, et al. Effectiveness of galcanezumab vs. traditional oral migraine preventive medications: interim 3-month results from real-world TRIUMPH study. Gepresenteerd tijdens EHC 2023; abstract AL005.
  2. Tassorelli C, et al. The burden of migraine: 3-month findings from the TRIUMPH (preventive Treatment of mIgraine: oUtcoMes for Patients in real-world Healthcare systems) study. Gepresenteerd tijdens EHC 2023; ePoster P133.