Gedeeltelijk succes van globus pallidus ablatie bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

mei 2023 Neurotrials James Collins

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die meestal op latere leeftijd optreedt. Deze ziekte wordt veroorzaakt door het verlies van nigrostriatale neuronen na verloop van tijd, alsmede degeneratie en afzetting van alfa-synucleïne in de netwerken van de basale ganglia. Parkinson uit zich meestal in bradykinesie en tremor of rigiditeit in rust, en gaat gepaard met veranderingen in het looppatroon en niet-motorische symptomen zoals cognitieve problemen.1,2

Momenteel is levodopa de gouden standaardbehandeling voor Parkinson, maar dit is niet zonder problemen bij langdurig gebruik, waaronder dyskinesieën. Manipulatie van het globus pallidus internus, zoals diepe hersenstimulatie, is een gevestigde therapie voor patiënten die niet reageren op medicatie.3 In een recente studie onderzochten Krishna en collega’s de effectiviteit van unilaterale pallidotomie voor de vermindering van motorische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson.4

Methodologie

Patiënten met de ziekte van Parkinson die zich presenteerden met dyskinesieën of motorische fluctuaties en motorische stoornissen wanneer zij geen medicatie kregen, werden willekeurig verdeeld in 2 groepen. Eén groep (n=69) onderging gerichte unilaterale ultrasone ablatie van het interne segment van het globus pallidus tegenover de meest symptomatische zijde van het lichaam, en de andere (n=25) onderging een schijnprocedure. Het primaire resultaat was een respons na 3 maanden. Deze respons werd gedefinieerd als een afname van 3 punten of meer bij 3 maanden follow-up ten opzichte van de uitgangswaarde van de movement disorders society-unified Parkinson’s disease rating scale, part III (MDS-UPDRS III) wanneer de medicatie was uitgewerkt. Voor patiënten met medicatie werd de unified dyskinesia rating scale (UDysRS) gebruikt.

Resultaten

Van de ingeschreven patiënten voltooiden 65 ablatiepatiënten en 22 schijnprocedurepatiënten de primaire uitkomstbeoordeling. 69% van de ablatiepatiënten had een respons tegenover 32% in de niet-ablatiegroep (verschil [95%-BI]: 37 procentpunten [15-16]; p=0,003). Van de ablatiepatiënten die een respons hadden, voldeden 19 alleen aan de MDS-UPDRS III-criteria, 8 aan de UDysRS-criteria, en 18 aan de criteria voor beide schalen. Van de 39 ablatiepatiënten die na 3 maanden een respons hadden, hadden er 30 nog steeds een respons na 12 maanden follow-up.

Bijwerkingen

Pallidotomie-gerelateerde bijwerkingen waren onder meer dysartrie, loopstoornissen, visusstoornissen, smaakverlies en gezichtszwakte.

Conclusie

Unilaterale ultrasone ablatie van het interne segment van de globus pallidus leidde tot een hoger percentage patiënten met een verbeterde motorische functie in vergelijking met schijnprocedure bij 3 maanden follow-up, maar ging gepaard met ongewenste voorvallen. Daarom moet dit in toekomstige grootschaliger studies verder worden onderzocht.

Referenties

  1. Zafar S, Yaddanapudi SS. Parkinson Disease. 2022 Aug 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–.
  2. Au KLK, Wong JK, Tsuboi T, et al. Globus pallidus internus (GPi) deep brain stimulation for Parkinson’s disease: expert review and commentary. Neurol Ther 2021;10:7-30.
  3. Johnson KA, Cagle JN, Lopes JL, et al. Globus pallidus internus deep brain stimulation evokes resonant neural activity in Parkinson’s disease. Brain Commun 2023;5:fcad025.
  4. Krishna V, Fishman PS, Eisenberg HM, et al. Trial of globus pallidus focused ultrasound ablation in Parkinson’s disease. N Engl J Med 2023;388:683-93.