Therapieresistente epilepsie bij zuigelingen: ketogeen dieet als uitkomst?

maart 2024 Wetenschap Chiara Uijtermerk

Therapieresistente epilepsie bij zuigelingen vormt een aanzienlijke uitdaging in de klinische praktijk en leidt vaak tot een slechte prognose wat betreft de controle van epileptische aanvallen en neurologische ontwikkeling. Een mogelijke behandeling voor deze aandoening zou dieet gerelateerd kunnen zijn. Daarom hebben dr. Natasha Schoeler en collega’s van University College London (UCL) in het Verenigd Koninkrijk onderzoek gedaan naar het effect van een klassiek ketogeen dieet op het verminderen van epileptische aanvallen.

KIWE-studie

In de KIWE-studie werden gedurende een periode van 6 jaar 136 zuigelingen in de leeftijd van 1-24 maanden met therapieresistente epilepsie uit 19 ziekenhuizen in Engeland gerekruteerd voor deze fase 4, open-label, gerandomiseerde studie. Therapieresistente epilepsie werd gedefinieerd als 4[LU1]  of meer aanvallen per week en het hebben ingenomen van 2 of meer anti-epileptica.

De zuigelingen werden willekeurig ingedeeld in de groep die het ketogeen dieet (n=78) volgde of de groep die medicatie kreeg (n=58). De primaire uitkomst was het mediane aantal aanvallen per dag vastgelegd in week 6-8 van het onderzoek. Deelnemers werden 12 maanden opgevolgd om alle ernstige neveneffecten vast te leggen.

Dieet vs. Medicatie

Verrassend genoeg toonde de studie geen significant verschil aan in het verminderen van aanvallen tussen de twee groepen. Beide groepen ervoeren een mediaan aantal aanvallen per dag binnen een vergelijkbaar bereik, wat wijst op vergelijkbare werkzaamheid (IRR 1,33, 95% BI 0,84–2,11). Bovendien waren bijwerkingen, inclusief ernstige bijwerkingen, gelijk verdeeld tussen de groep die het ketogeen dieet volgde en de groep die medicatie kreeg, waarbij epileptische aanvallen het vaakst gemelde probleem waren.

Klinische implicaties

Hoewel het ketogeen dieet misschien niet naar voren komt als een betere behandeloptie voor therapieresistente epilepsie bij zuigelingen, biedt de opname ervan in het therapeutisch arsenaal hoop voor patiënten die blijven worstelen met aanvallen ondanks eerdere medicamenteuze behandelingen. Voortzetting van onderzoek en verfijning van ketogene dieetprotocollen kunnen positieve resultaten opleveren en de kwaliteit van leven verbeteren voor deze zuigelingen en hun families. Gezien epilepsie één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen is, met een prevalentie van 45 per 100.000 personen, is het van groot belang om adequate behandeling hiervoor te hebben en een scala aan mogelijkheden om deze aandoening te behandelen.

Referentie

Schoeler NE, Marston L, Lyons L, et al; KIWE study group. Classic ketogenic diet versus further antiseizure medicine in infants with drug-resistant epilepsy (KIWE): a UK, multicentre, open-label, randomised clinical trial. Lancet Neurol. 2023 Dec;22(12):1113-1124. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00370-8. PMID: 37977712.