Argatroban bij acute ischemische beroerte met vroege neurologische achteruitgang

juli 2024 EAN 2024 Niels Elbert

Vroege neurologische achteruitgang na een acute ischemische beroerte komt relatief vaak voor en gaat gepaard met een slechte prognose. Bij patiënten met onverklaarde vroege neurologische achteruitgang kan de behandeling bestaan uit expansie van het plasmavolume, inductie van hypertensie en antitrombotische medicatie. In diverse gerandomiseerde klinische studies is onderzocht of behandeling met argatroban zinvol is. Tijdens EAN 2024 presenteerde Ítalo Andrade (Faculdade Santo Agostinho, Vitória da Conquista, Brazilië) de resultaten van een meta-analyse van deze studies.

Argatroban is een directe trombineremmer die zeer selectief en reversibel bindt aan trombine.1 Onafhankelijk van antitrombine III remt argatroban fibrinevorming, de activatie van stollingsfactoren V, VIII en XIII, de activatie van proteïne C en trombocytensaggregatie. Preklinische studies laten zien dat behandeling met argatroban leidt tot minder schade door de beroerte.2,3 Sterk bewijs hiervoor uit klinische studies ontbreekt echter vanwege kleine patiëntenaantallen. Dit rechtvaardigt een meta-analyse.4

Studieopzet

De onderzoekers verrichtten een meta-analyse volgens de PRISMA-richtlijn. In diverse databases (PubMed, Embase, Web of Science en Cochrane Library) werd gezocht naar gerandomiseerde klinische studies waarin de invloed van argatroban op functionele uitkomsten, de kwaliteit van leven en het risico op intracerebrale bloedingen werden onderzocht bij patiënten met vroege neurologische achteruitgang na een acute ischemische beroerte.

Uitkomstmaten waren de score op de ‘National Institutes of Health Stroke Scale’ (NIHSS) na 7 en 90 dagen, de gemodificeerde Barthel-index (mBI), een score van 0-3 op de gemodificeerde Rankin-schaal (mRS) en het risico op primaire en secundaire intracerebrale bloedingen.

Resultaten

Er werden 9 gerandomiseerde klinische studies met in totaal 2.283 patiënten (bereik: 60-817) geïncludeerd. Van deze patiënten werden er 1.192 (52%) wel en 1.091 (48%) niet behandeld met argatroban (gemiddelde leeftijd: 58-71 vs. 57-69 jaar). De gemiddelde follow-upduur bedroeg 1-12 weken.

Behandeling met argatroban resulteerde in een statistisch significant hogere NIHSS-score na 7 dagen (gemiddeld verschil [95%-BI]: -0,83 [-1,42- -0,24]), maar niet na 90 dagen (gemiddeld verschil [95%-BI]: -0,39 [-1,93-1,15]). Patiënten die waren behandeld met argatroban hadden een statistisch significant hogere mBI dan patiënten die geen argatroban hadden gekregen (gemiddeld verschil [95%-BI]: 9,21 [4,44-13,99]). Er werden geen verschillen gevonden in het risico op een mRS-score van 0-3 (OR [95%-BI]: 1,37 [0,87-2,14]), primaire intracerebrale bloedingen (OR [95%-BI]: 0,50 [0,12-2,17]) en secundaire intracerebrale bloedingen (OR [95%-BI]: 1,29 [0,65-2,55]) tussen de argatrobangroep en de controlegroep.

Conclusie

Uit deze meta-analyse van gerandomiseerde klinische studies blijkt dat behandeling met argatroban leidt tot een hogere NIHSS-score na 7 dagen en een hogere mBI zonder het risico op intracerebrale bloedingen te verhogen bij patiënten met vroege neurologische achteruitgang na een acute ischemische beroerte.

Referenties

  1. Arganova®. Bijlage I. Samenvatting van de productkenmerken. Beschikbaar via: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h107000_smpc.pdf.
  2. Lyden P, Pereira B, Chen B, et al. Direct thrombin inhibitor argatroban reduces stroke damage in 2 different models. Stroke 2014;45:896-9.
  3. Morris DC, Zhang L, Zhang ZG,  et al. Extension of the therapeutic window for recombinant tissue plasminogen activator with argatroban in a rat model of embolic stroke. Stroke 2001;32:2635-40.
  4. Andrade ÍB, et al. Argatroban for ischemic stroke with early neurological deterioration: a meta-analysis of randomized controlled trials. Gepresenteerd tijdens EAN 2024.