CONGRESS NEWS

Genetische kennis leidt tot meer maatwerk in de behandeling van epilepsie

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

De kennis over de genetische basis van (sommige vormen van) epilepsie is de afgelopen decennia flink toegenomen. In haar voordracht tijdens het 14de European Epilepsy Congress in Geneve, besprak neuroloog dr. Sarah Weckhuysen (Universiteit Antwerpen, België) hoe deze genetische kennis de prognose en de behandeling van de patiënt heeft beïnvloed.

Lees verder

Prognostische biomarkers bij multiple sclerose

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Hoe een ziekte als MS zich verder ontwikkelt is na het stellen van de diagnose niet zomaar te voorspellen. Omdat het beloop zo veel kan variëren, met alle gevolgen voor de te verkiezen behandeling, is men altijd op zoek naar potentiële biomarkers die een relatie vertonen met een toekomstig beloop. Hier worden een tweetal studies uitgelicht die precies dit beoogden.

Lees verder

Real world evidence als (aanvullende) informatiebron voor therapiebeslissingen bij MS

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Naast gerandomiseerde klinische studies (RCT’s) kunnen ook analyses van gegevens uit de dagelijkse klinische praktijk, zogeheten real world data, leiden tot nieuwe medische inzichten. Tijdens het EAN 2022 congres liet dr. Melinda Magyari (Rigshospitalet, Kopenhagen) zien hoe data uit de ‘real world’ kan helpen bij het besluit bij MS om een therapie te starten, te stoppen, of te veranderen.

Lees verder

Gevolgen van COVID-19 en vaccinatie bij RMS-patiënten behandeld met Ofatumumab

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Het gebruik van ofatumumab gaat niet gepaard met een hogere infectiegraad of een ernstiger beloop van een COVID-19-infectie bij patiënten met relapsing MS. Dat concluderen onderzoekers na het bestuderen van de nog lopende, open-label, fase IIIb-extensiestudie ALITHIOS. Daarbij werd gekeken naar incidentie en aard van COVID-19-infecties, en de vaccinatiegraad van de deelnemers. Deze studie- en post-marketingresultaten werden gepresenteerd door neuroloog Mario Habek (University Hospital Center Zagreb, Kroatië).

Lees verder

CHAMPION-NMOSD: ravulizumab bij AQP4-positieve neuromyelitis optica-spectrumstoornis

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

AQP4-positieve neuromyelitis optica-spectrumstoornis is een levenslange aandoening die wordt gekenmerkt door onvoorspelbare relapsen, die irreversibele neurologische schade kunnen veroorzaken. Prof. dr. Paul
Friedemann (Charité – Universitätsmedizin Berlijn, Duitsland) presenteerde tijdens EAN de gegevens van de primaire behandelperiode met ravulizumab van de fase III-studie CHAMPION-NMOSD. Deze gegevens leveren een duidelijke onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid van ravulizumab voor het verminderen van het relapsrisico bij deze patiëntengroep.

Lees verder

Myelotoxiciteit bij behandeling glioblastoom met temozolomide

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Glioblastoom is een ernstige primaire hersenmaligniteit met als standaard eerstelijnsbehandeling temozolomide. Drs. Nienke Grun (Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en Amsterdam UMC) onderzocht samen met onder meer Jorrit Osinga de risicofactoren voor myelotoxiciteit bij behandeling met temozolomide voor glioblastoom.

Lees verder

Late responders met CGRP-remming bij migraine

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

In Nederland is het advies om bij migrainepatiënten die na 3 maanden behandeling met monoklonale antilichamen tegen CGRP geen respons hebben vertoond, te overwegen de behandeling te staken. Een deel van deze patiënten vertoont echter pas in een latere fase een respons op de behandeling. Een Italiaanse onderzoeksgroep brengt deze late responders in kaart in de I-NEED-studie. Cinzia Aurilia (IRCCS San Raffaele, Rome, Italië) presenteerde interim-resultaten tijdens EAN 2022.

Lees verder