KWALITEIT VAN ZORG

Ziektemodulerende behandeling van multiple sclerose bij volwassenen; addendum bij de richtlijn Multipele Sclerose

TNN - jaargang 122, nummer 1, februari 2021

dr. C.E.P. van Munster , dr. E.A.C. Beenakker

Lees verder

Nieuwe landelijke richtlijn Prognose van postanoxisch coma

TNN - jaargang 121, nummer 6, december 2020

drs. H.E. Ronner , dr. J. Horn , dr. M.M. Admiraal

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de nieuwe Nederlandse richtlijn voor de prognose van postanoxisch coma besproken. De verschillende testen worden vanuit een praktisch oogpunt toegelicht.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(6):257-61)

Lees verder

Herziene Nederlandse richtlijn Polyneuropathie: overzicht van Aanbevelingen

TNN - jaargang 121, nummer 4, augustus 2020

dr. A.F.J.E. Vrancken , prof. dr. N.C. Notermans , namens de Werkgroep richtlijn Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

SAMENVATTING

Polyneuropathie is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en kent veel onderliggende oorzaken en risicofactoren. De wetenschappelijk onderbouwde richtlijn Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie biedt handvatten voor de diagnostiek en behandeling. De richtlijn is voornamelijk bedoeld voor neurologen en revalidatieartsen, maar kan ook bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld huisartsen, internisten, geriaters, en physician assistants. In dit artikel worden de belangrijkste aanbevelingen en adviezen uiteengezet.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(4):176-83)

Lees verder

Obstructief slaapapneusyndroom in de neurologische praktijk

TNN - jaargang 121, nummer 3, juni 2020

dr. B.W. Smits

SAMENVATTING

Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een van de meest voorkomende slaapstoornissen. In de neurologische praktijk kan OSAS relevant zijn als risicofactor voor, of een gevolg of ‘mimic’ van diverse aandoeningen. Behandeling van OSAS kan zowel de neurologische aandoening als de kwaliteit van leven positief beïnvloeden. Het is voor neurologen dus belangrijk alert te zijn op een eventueel bijkomend OSAS en er zonodig diagnostiek naar in te zetten. In dit artikel wordt een algemeen overzicht gegeven over diagnostiek en behandeling van OSAS. Ook zal worden ingegaan op de invloed van OSAS op enkele veelvoorkomende neurologische aandoeningen.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(3):116–20)

Lees verder

Een kwalitatieve studie van een online Parkinson-lotgenotenforum: lessen voor de praktijk

TNN - jaargang 121, nummer 1, februari 2020

dr. E.E.H. van Wegen , dr. K. Rutten , drs. K. Vermunt , prof. dr. O.A. van den Heuvel , drs. R.H. Hagen , dr. S. Rutten

SAMENVATTING

Uit gesprekken met patiënten blijkt dat de beleving van de ziekte van Parkinson een heel scala aan fysieke, cognitieve, emotionele, sociale en maatschappelijke factoren omvat, die onvoldoende tot hun recht komen in het gehanteerde ziektemodel dat doorgaans leidend is in de spreekkamer. In dit kwalitatieve onderzoek werd een thematische analyse verricht van 117 berichten van parkinsonpatiënten en hun naasten op een online lotgenotenforum, met als doel meer inzicht te krijgen in de subjectieve beleving van het leven met de ziekte van Parkinson. Forumbezoekers gaven vaak aan moeite te hebben met de neuropsychiatrische symptomen van de ziekte. Hiernaast beschreven zij de impact van de ziekte van Parkinson op sociaal, emotioneel en professioneel gebied; verlies was hierbij een centraal thema. De resultaten van dit onderzoek pleiten voor een benadering van parkinsonpatiënten volgens het biopsychosociale model, met aandacht voor de neuropsychiatrische symptomen en de verlieservaringen die gepaard gaan met de ziekte. Vanwege de bijdrage die de neuroloog, parkinsonverpleegkundige, (neuro)psycholoog en psychiater kunnen leveren aan deze zorg, adviseren wij een multidisciplinaire benadering van de ziekte van Parkinson.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(1):18–23)

Lees verder

Aanbevelingen ten aanzien van secundaire preventie na TIA of herseninfarct uit de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

TNN - jaargang 120, nummer 4, augustus 2019

drs. A.F.E. Verburg-Oorthuizen , R.M. van den Berg-Vos , dr. S.M. Zuurbier

SAMENVATTING

In dit artikel worden de aanbevelingen uit de in 2018 geautoriseerde en in 2019 geamendeerde richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding besproken, in het bijzonder de medicamenteuze behandeling van patiënten met een TIA of herseninfarct middels plaatjesaggregatieremming en bloeddruk- en cholesterolverlagende therapie.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(4):141–6)

Lees verder

Nieuwe diagnostische criteria voor dementie met Lewy bodies en progressieve supranucleaire parese: relevantie voor de praktijk

TNN - jaargang 120, nummer 3, juni 2019

dr. A.W. Lemstra , drs. J.J. van der Zande

SAMENVATTING

Dementie met Lewy bodies (DLB) en progressieve supranucleaire parese (PSP) zijn relatief zeldzame oorzaken van dementie en parkinsonisme. Beide zijn heterogene ziektebeelden, met zowel klinische als pathologische overlap met andere neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, frontotemporale lobaire degeneratie en corticobasale degeneratie. Dit maakt herkenning in de klinische praktijk soms moeilijk, met een lange tijd tussen eerste presentatie en diagnose tot gevolg. In 2017 is voor beide ziektebeelden een revisie van de diagnostische criteria verschenen. Bij DLB heeft de REM-slaapgedragsstoornis meer gewicht gekregen, evenals de aanvullende onderzoeken DAT-SPECT, myocardscintigrafie en polysomnografie. Bij PSP is er meer aandacht voor het brede spectrum aan klinische presentaties buiten het klassieke Richardson’s syndroom, en worden verschillende varianten beschreven op grond van op de voorgrond staande symptomen, zoals parkinsonisme, akinesie, gedrags- en taalstoornissen, frontaal en corticobasaal syndroom. De veranderingen in de criteria hebben als doel dat beide ziekten vaker en eerder herkend worden, maar het ontbreken van vroege, ziektespecifieke biomarkers en de overlap met andere ziektebeelden blijven diagnostische obstakels.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(3):101–6)

Lees verder
X